قیر دمیده

خانهقیر دمیده

قیر دمیده

قیر دمیده

قیـرهای دمیـده در فـرآیندی حاصل از واكنش در وكیوم باتوم و هوا در راكتورهای واحد قیر سازی تولید و با توجه به كنترل شرایط فرآیندی، در گریدهای مختلفی تولید می‌شوند.

جدول مشخصات

Penetration Grade-ASTM/AASHTO
Test Method 200-300 150-200 120-150 85-100 60-70 40-50 Unit Analysis
Limit
ASTM D70 or D3289 990-1040 1000-1050 1000-1050 1000-1050 1010-1060 1010-1060 kg/m³ Density @ 25°C
ASTM D5 200-300 150-200 120-150 85-100 60-70 40-50 mm/10 Penetration @ 25°C
ASTM D36 32 min 36 min 38min 42 min 46 min 49 min °C Softening Point
ASTM D113 100min 100min 100min 100min 100 min 100 min cm Ductility @ 25°C
ASTM D6 1max 0.5 max 0.5 max 0.5 max 0.2 max 0.2 max % Loss on heating
ASTM D5 20max 20max 20max 20max 20 max 20 max °C Drop in penetration after heating
ASTM D92 177 min 218 min 218 min 232 min 323 max 232 max wt% Flash point
ASTM D2042 99.09 min 99.09 min 99.09 min 99.09 min 99.09 min 99.0 min Solubility in Trichloroethylene
AASHTO 102 Negative Negative Negative Negative Negative Negative P Spot test
ASTM D 2171 200±50 250±50 450±90 1000±200 2000±400 4000±800 cSt Viscosity @ 60°C
ASTM D 2170 80 min 150 min 170 min 250 min 300 min 400 min Viscosity @ 135°C
Test on Residue From Thin Film Oven Test(ASTM D1754)
ASTM D5 40 min 46 min 46 min 50 min 54 min 58 min % Retained penetration after(T.F.O.T)
ASTM D113 100 100 100 75 50 50 cm Ductility (25°C),5cm/min, cm after TFOT
ASTM D 2171 1250max 2250 max 5000 max 1000 max 2000 max P Viscosity @ 60°C
کلیه حقوق برای شرکت پارمیس محفوظ است - 1399